• Stacks Image 1207
  • Stacks Image 1209
  • Stacks Image 1220

Stacks Image 33071

actueel woningaanbod

Hier vindt u het actuele woningaanbod van Patrimonium. We hebben niet altijd woningen beschikbaar.
Stacks Image 33086

over ons

Patrimonium is een lokale en betrokken wooncorporatie met een herkenbare sociaal-maatschappelijke doelstelling.

Patrimonium in gesprek met het Waterschap over het belang van water

Waterschapsverkiezingen: er valt wat te kiezen op 20 maart

Op 20 maart a.s. zijn de Waterschapsverkiezingen. In Flevoland kiezen we een nieuw Algemeen Bestuur van Waterschap Zuiderzeeland. Flevoland heeft een belangrijke band met water, Urk in het bijzonder. Patrimonium ging in gesprek met een bestuurder Jo Caris van Waterschap Zuiderzeeland over het belang van deze verkiezingen.

Wat zijn de belangrijkste taken van het Waterschap?

De belangrijkste taken van het waterschap zijn veiligheid (tegen overstromingen), schoon water (voor recreatie, natuur en allerlei economische functies: onder ander door het zuiveren van rioolwater) en voldoende water (met name voor landbouw en natuur). Hierbij houden we rekening met het tegengaan van bodemdaling en het inspelen op nieuwe verontreinigingen zoals medicijnresten en microplastics.

Waarom is het Waterschap belangrijk voor de inwoners van Urk?

Het waterschap is verantwoordelijk voor het stedelijk waterbeheer en dus ook in Urk. Concreet betekent dat, dat het waterschap de singels baggert en de oeverbeschoeiing onderhoudt of vervangt door natuurvriendelijke oevers. Bij het maaien van het riet wordt er rekening mee gehouden dat waterrecreatie veilig kan plaatsvinden door te zorgen voor voldoende zicht op het water. Ook bij de bestrijding van blauwalg speelt het waterschap een belangrijke rol. Voor de verwarming van het zwembad wordt gebruik gemaakt van warmte uit het rioolstelstel. Ook hierbij is het waterschap betrokken, evenals bij het zo goed mogelijk zuiveren van afvalwater, afkomstig van de visverwerking.

Welke belangrijke onderwerpen spelen er de komende bestuursperiode?

De belangrijkste onderwerpen voor Urk zijn wat ons betreft:

  • de omvorming van gemaal Vissering tot, naar we hopen, het meest duurzame gemaal van Europa
  • combineren van de buitendijkse Maritieme Servicehaven met onze dijkversterking
  • het ontwikkelen van een Watervisie, samen met de gemeente Urk
  • een goede waterhuishouding realiseren bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk Schokkerhoek
  • realiseren van een klimaatbestendige inrichting van de buitenruimte van een basisschool op Urk (met een financiële bijdrage van het waterschap). 

Daarnaast blijven we ons inzetten voor een rechtvaardig, eerlijk en kostenbewust waterbeheer doordat de vervuiler betaalt, kwijtschelding kan bij een te kleine beurs, er meer aandacht is voor stedelijk water. Gezamenlijk en betaalbaar water dus.

Wat kan het Algemeen Bestuur daarin betekenen?

Het Algemeen Bestuur is de hoogste instantie van het waterschap, vergelijkbaar met de gemeenteraad. Het Algemeen Bestuur heeft daarom het laatste woord als het om belangrijke beslissingen gaat. Het Algemeen Bestuur kan sturen op de wijze van uitvoering van de taken van het waterschap en beslissen over de hoogte van de waterschapsbelastingen en over hoeveel geld er wordt gestoken in specifieke projecten. Hierbij zal het Algemeen Bestuur er ook op letten of er voldoende inspraak is geweest en de behoeften uit de regio voldoende worden gehoord.

Wat wil je zelf de komende bestuursperiode bereiken als bestuurder?

Ik wil me, namens de fractie Water, Wonen en Natuur, er vooral hard voor maken dat het waterschap nu actie onderneemt zodat we problemen met klimaat, landbouw en energie niet doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Daarnaast wil ik bereiken dat er meer aandacht is voor water in de stad. Daar wonen immers steeds meer mensen en wordt 70% van het geld dat het waterschap uitgeeft opgehaald. Tot slot dat het waterschap meer toelicht wat het doet voor zijn inwoners en de jeugd meer betrekt bij de investeringen die we nu doen voor de toekomst.

Is het belangrijk om op 20 maart te gaan stemmen?

Zeker. Het stemrecht is een recht waar voor onze voorouders lang en hard is gevochten, soms ook letterlijk. Ook de komende vier jaren bepalen we weer voor een deel hoe de wereld van onze kinderen en kleinkinderen er uit ziet en stemmen op de partij die dat volgens jou het beste doet is een vorm van verantwoordelijkheid nemen.

(Naschrift:

Flevolandse woningcorporaties zijn betrokken geweest bij de oprichting van de stichting Water Wonen en Natuur. Een waterschapsfractie die opkomt voor de belangen van inwoners met aandacht voor beheersbare kosten voor inwoners, een klimaatbestendige toekomst en aantrekkelijke en veilige woonwijken.)

Patrimonium ondertekent Flevolandse Energie Agenda

Patrimonium was maandag 11 maart jl. een van de vijf woningcorporaties die de Flevolandse Energie Agenda heeft ondertekend.

lees verder

Nieuwe bewoners Constantijnstraat krijgen sleutel huurwoning

De bewoners van het laatste woningblok aan de Constantijnstraat hebben de sleutel van hun nieuwe huurwoning in ontvangst genomen. Patrimonium sluit hiermee het nieuwbouwproject van 36 woningen in de Oranjewijk af.

lees verder

Prestatieafspraken 2019 volkshuisvesting Urk zijn getekend

Patrimonium, gemeente Urk en huurdervereniging De Bult ondertekenden 5 december de prestatieafspraken voor 2019.

lees verder 

Patrimonium scoort hoog in Aedes benchmark

Patrimonium doet mee aan de jaarlijkse benchmark van Aedes om haar prestaties te kunnen meten met collegacorporaties. Wij scoren bovengemiddeld  op de onderdelen huurdersoordeel en bedrijfslasten. Op het onderdeel beschikbaarheid en betaalbaarheid scoren wij per saldo gemiddeld te opzichte van de sector.

lees verder

Older Posts

Custom Post Images