My Image

Eerst registreren

Om het periodieke woningaanbod van Patrimonium te ontvangen en daarop te kunnen reageren, is registratie als woningzoekende bij Patrimonium vereist. Iedereen van 18 jaar en ouder kan bij Patrimonium een aanvraag tot registratie indienen. Daarvoor gelden een aantal regels.

Patrimonium registreert woningzoekenden met een huishoudinkomen (excl. Inkomen inwonende kinderen) dat onder de door de overheid jaarlijks vastgestelde inkomensgrens ligt.
De geregistreerde woningzoekenden ontvangen het periodieke woningaanbod van Patrimonium.

Woningzoekenden die nu nog een huishoudinkomen hebben dat boven de vastgestelde inkomensgrens ligt, maar binnenkort een inkomensdaling tot onder de grens verwachten, kunnen worden geregistreerd. Patrimonium stuurt deze woningzoekenden het periodieke woningaanbod echter pas toe als men heeft aangetoond dat het actuele inkomen is gedaald tot onder de inkomensgrens.

Voor de vastlegging van de gegevens van de woningzoekenden wordt het formulier ‘Registratie woningzoekende’ gebruikt. Dit formulier is verkrijgbaar op ons kantoor of te downloaden via de onderstaande link.

 • Woonruimteverdeling / selectieprocedure

  Patrimonium verspreidt het periodieke woningaanbod onder de geregistreerde woningzoekenden. De geregistreerde woningzoekende kan reageren op dat woningaanbod.

  Wilt u het periodieke woningaanbod ook ontvangen, maar bent u nog geen geregistreerde woningzoekende bij Patrimonium? Dan verwijzen wij u naar de brochure “Registratie woningzoekenden”.

  Patrimonium heeft haar beleid woonruimteverdeling vastgelegd in de brochure ”Woonruimteverdeling”.
 • Urgentie

  Een geregistreerde woningzoekende die in het bezit is van een medische- of sociaal/maatschappelijke indicatie kan worden aangemerkt als urgentiehouder, mits hij/zij aan de urgentievoorwaarden voldoet.

  Als aan een woningzoekende een urgentie is verleend, zal Patrimonium zo snel mogelijk een beschikbare passende woning toewijzen aan deze urgente woningzoekende.

  Het urgentiebeleid van Patrimonium met de voorwaarden is vastgelegd in de brochure “in geval van nood”.
 • Passend toewijzen

  In de Woningwet is vastgelegd dat de verhuringen vanaf 1 januari 2016 moeten voldoen aan de gestelde regels van Passend Toewijzen.

  Er gelden maximale huurprijzen voor huishoudens die afhankelijk zijn van huurtoeslag.

  Daarnaast geldt er een beperkte, tijdelijke verruiming voor verhuringen aan huishoudens met een middeninkomen.

  In onze brochure ‘Passend Toewijzen’ treft u de belangrijkste informatie.
 • Verkoop van huurwoningen

  Patrimonium is op zich terughoudend in het verkopen van haar huurwoningen. Dit vanwege de krapte op de huurwoningenmarkt op Urk. Daar staat tegenover dat de opbrengst uit de verkoop weer volledig terugkomt in de volkshuisvesting.

  Patrimonium investeert in haar bestaande woningbezit alsmede in nieuwbouwprojecten.
  De investeringen zijn noodzakelijk om het bestaande bezit op te waarderen naar de (woon)eisen van de huidige tijd. De investeringen in nieuwbouw is nodig om te kunnen voorzien in de vraag naar sociale huurwoningen.

  Teneinde deze doelstelling op een verantwoorde wijze te kunnen realiseren is een beperkt verkoopbeleid noodzakelijk. Door de verkoop van huurwoningen genereren wij financiële mogelijkheden om de huren betaalbaar te houden en de noodzakelijke investeringen te kunnen verwezenlijken.